top of page

Měření ovzduší Jihomoravského kraje

Cíl projektu

Cílem projektu je zjištění vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve 3 městech Jihomoravského kraje a ze získaných dat vyplývající osvětová edukace pro vybrané studenty místních gymnázií. Studenti provedou pod odborným vedením analýzu výsledků měření a navrhnou opatření ke zlepšení stavu ovzduší v daném sídle. Ty pak odprezentují zástupcům místní samosprávy a státní správy.

Zájmové lokality

Společně se zástupci Jihomoravského kraje byla vybrána tři gymnázia – Znojmo, Židlochovice a Vyškov. Ve všech vybraných městech probíhalo měření i v rámci projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+. Vybraná sídla tak tvoří pomyslnou JZ-SV osu Jihomoravského kraje. Znojmo a Vyškov jsou správními centry stejnojmenných okresů, Židlochovice jsou zástupcem okresu Brno-venkov. V každém sídle bude následně vytipováno 6 lokalit na území celého města tak, aby zde bylo možné zanalyzovat vliv lokálních topenišť na znečištění ovzduší. Referenční senzorická jednotka a pokud topografie terénu dovolí tak i meteorologická jednotka budou umístěny v areálu školy, 3 standardní prachoměrné senzorické jednotky budou v oblastech s předpokládaným významným vlivem lokálních topenišť, 1 pozaďová lokalita na okraji města a 1 lokalita bude vybrána dle topografie terénu v rámci města.

Etapy projektu
 1. Úvodní workshop
  V září 2023 uspořádáme workshop pro pedagogické pracovníky zainteresovaných škol vedený odborným garantem – specialistou na problematiku kvality ovzduší. Pedagogičtí pracovníci zde získají odborné informace, které jim umožní během roku vést studenty v jejich každodenní činnosti v rámci realizace projektu.

 2. Vstupní seminář pro studenty
  Krátce poté navážeme 1-denním vstupním seminářem pro studenty. I tato akce bude  vedena odborným garantem, který bude dané škole po celou dobu realizace projektu k dispozici k odborným konzultacím. Studentům budou předneseny základní informace o kvalitě ovzduší, budou specifikovány problematické oblasti v rámci ČR i ve světě, nastíněn vývoj znečištění ovzduší v minulosti, popsány jednotlivé znečišťující látky a jejich potenciální vliv na zdraví obyvatel i ekosystémů. Studentům budou poskytnuty základní informace měření kvality ovzduší (kde se měří, čím se měří, jak se měří, apod.), předány informace, kde je možné na webu získat data o kvalitě ovzduší, atd.

 3. Srovnávací měření senzorických jednotek
  Před zahájením měření proběhne 40denní srovnávací měření senzorických jednotek s referenční či ekvivalentní stanicí dle EN 16450. Výsledkem souměření bude určení kalibrační/validační funkce, určení korekčních koeficientů a nejistoty měření. Očekávaný termín realizace srpen – říjen 2023.

 4. Dodávka a instalace senzorických stanic do vybraných lokalit
  Měřící jednotky budou nainstalovány ve městech, kde jsou zapojené školy umístěny, a to v každé lokalitě vždy v počtu 1x AQ Guard Smart 1000, 5x enviDUST a 1x enviMET. Měřící lokality budou vybrány dle stejného klíče ve všech zapojených městech, aby byla naměřená data navzájem lépe porovnatelná.
  Naměřená data budou zobrazena na webovém portálu SMARTENVI, který umožňuje názorné srovnání naměřených hodnot v grafické i tabelární podobě, přičemž všichni studenti budou mít přístup k datům ze všech zapojených lokalit

 5. Monitoring
  Monitoring kvality ovzduší bude probíhat v automatickém režimu, ale studenti budou přímo zapojeni do monitoringu kvality ovzduší v okolí své školy. Studenti budou provádět pravidelnou „každodenní“ práci s naměřeným balíkem dat tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší kvality měření.

Sledování bude zahrnovat:

 • Průběžná kontrola, validace a evaluace naměřených dat ze strany studentů

 • Paralelní kontrola a validace ze strany žadatele projektu

 • Pravidelné dílčí zpracování dat v podobě grafických a tabelárních výstupů​​​

 

Studenti každé z partnerských škol absolvují praktickou ukázku profesionální měřící techniky v oblasti kvality ovzduší, a to buď formou návštěvy stanice ČHMÚ nebo přistavením měřícího vozu ENVItech Bohemia. Monitoring bude probíhat od října 2023 do konce března 2024.

 

Vyhodnocení naměřených dat a výsledná komunikace projektu

V dubnu 2024 uspořádáme závěrečný workshop v rámci každé partnerské školy vedený odborným garantem, kde budou na naměřených datech interaktivní metodou vysvětleny fyzikální a chemické zákonitosti v rámci kvality ovzduší a vyhodnocen vliv lokálních topenišť. Naměřená data budou napříč všemi lokalitami měření budou vyhodnocena s důrazem na vlastní město, které provedou nezávisle studenti každé z partnerských škol pod vedením odborného garanta.

Studenti vypracují závěrečnou zprávu z projektu, včetně vyhodnocení vlivu lokálních topenišť a návrhů na vylepšení situace ohledně kvality ovzduší v daném městě. Výsledky pak budou studenty předány zástupcům státní správy / samosprávy ve městě

 

Projekt uzavřeme tiskovou konferencí s vybranými zástupci dotčených škol za účasti médií.

bottom of page