top of page

Měření ovzduší na Křivoklátsku

Cíl projektu

Střední tok Berounky se v centrální části CHKO Křivoklátsko vyznačuje meandrovitým rázem toku s říčním korytem zanořeným místy až 200 metrů pod strmě stoupajícími svahy okolních kopců. Podobný ráz má též údolí Rakovnického potoka, levostranného přítoku Berounky se soutokem v obci Roztoky. Kotlinový ráz obou údolí v této lokalitě ve velké části roku, především při bezvětří a při inverzním zvrstvení atmosféry, negativně ovlivňuje rozptylové podmínky v obcích. Vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích je zde stále primárním zdrojem tepla. Znečištění z lokálních topenišť mnohdy způsobuje, že koncentrace aerosolových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici.

Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí PM1, PM2.5 a PM10 a porovnat koncentrace daných látek v údolních obcích oproti obcím ležícími nad těmito údolími. Celkem bude v katastrálních území šesti obcí nainstalováno 12 prachoměrných optických senzorických jednotek a 2 meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu tak, aby byla logicky pokryta většina vymezeného území dotčených obcí.

 

Motivace

CHKO Křivoklát a obzvlášť hrad Křivoklát a jeho nejbližší okolí patří k nejoblíbenějším turistickým destinacím Středočeského kraje. Údolí Berounky i Rakovnického potoka jsou zároveň velmi cennými přírodními lokalitami. Je v zájmu obcí tohoto regionu mít přehled o kvalitě životního prostředí včetně ovzduší a o jeho stavu informovat jak místní obyvatele, tak návštěvníky této části CHKO. Lokální měření kvality ovzduší středně až dlouhodobého charakteru nebylo na středním toku Berounky v CHKO Křivoklátsko nikdy realizováno. Vhodně rozmístěné senzorické jednotky vytvoří monitorovací síť, která potřebná data poskytne. Získaná data z měření budou mít primárně informativní, osvětový charakter, budou doplněna vysvětlením, co případné zvýšení koncentrací aerosolových částic způsobuje, jak tomu předcházet a jaká nápravná opatření mohou lidé realizovat (topení suchým dřevem, výměna kotlů, omezení vytápění za zhoršených rozptylových podmínek atd.).

Měřící lokality

Pro monitoring aerosolových částic frakce PM1, PM2.5 a PM10 bylo v údolí středního toku Berounky, resp. Rakovnického potoka v CHKO Křivoklátsko vybráno 6 obcí. Primárně budou sledovány špatně provětrávané obce s kotlinovou polohou a silným vlivem lokálního vytápění na kvalitu ovzduší. Doprovodný monitoring bude probíhat v lokalitách s lepšími rozptylovými podmínkami, kde lze očekávat nižší koncentrace sledovaných veličin. Do každé obce budou nainstalovány dvě prachoměrné optické senzorické jednotky, přičemž většina z nich bude měřit koncentrace v lokalitách s očekáváným vlivem vytápění z lokálních topenišť, naproti tomu jedna nebo dvě jednotky budou v pozaďových lokalitách nad údolími zmíněných toků. Z každého typu lokalit (údolí x vyvýšené místo) bude vybrána jedna lokalita pro sledování meteorologických veličin. Celkem tedy budou v zájmovém území instalovány dvě meteorologické jednotky. Obcemi reprezentujícími údolní polohu jsou Pustověty, Městečko, Křivoklát (vše Rakovnický potok), Roztoky, Zbečno (údolí Berounky) a část k.ú. Karlova Ves. Naopak nad údolími obou toků leží obec Újezd nad Zbečnem, část obce Křivoklát a Karlova Ves.

Etapy projektu

Před instalací jednotek a začátkem měření proběhne srovnávací měření s referenčními či ekvivalentními přístroji dle normy EN 16450. Souměření bude probíhat po dobu 40 dní na přelomu srpna a září 2023 tak, aby mohlo být samotné měření zahájeno 1.10.2023. Oficiální měření bude probíhat do 31.3.2024, tzn. po dobu 6 měsíců v zimní části roku. Měření bude kontinuální, každá senzorická jednotka bude v 10minutových intervalech odesílat informace o koncentracích aerosolových částic (v μg/m3). Data budou online zobrazována veřejnosti pomocí webové aplikace SmartENVI, denně kontrolována a validována. Při nápadných odchylkách některého senzoru vůči ostatním nebo vůči autorizovanou společností přistavené referenční jednotce bude provedena rekalibrace či výměna jednotky. Kompletní souměření bude provedeno znovu cca v polovině měřícího období. Výsledek srovnávacího měření bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Po ukončení sledovaného období bude vypracována datová analýza a vyhodnocena naměřená data. Datový analytik se speciálním zaměřením na problematiku ochrany ovzduší sepíše závěrečnou zprávu. Ta bude obsahovat popis měřících zařízení, popis měřící sítě, popis způsobu nakládání s daty, popis korekčních zásahů, výsledky souměření i informace o nestandardních operacích realizovaných v průběhu projektu (servis, výměny, aj.). Termín pro odevzdání zprávy a oficiální ukončení projektu je 30.4.2024. Poté zůstanou senzorické jednotky ve vlastnictví obcí, které je pak mohou dále provozovat a pokračovat v měření nad rámec tohoto projektu.

 

Etapy projektu v bodech

 • květen 2023 – veřejné řízení na realizátora projektu, výhercem se stala firma ENVItech Bohemia s.r.o.

 • červen 2023 – oficiální přidělení dotace ze strany SFŽP, podpis ministra životního prostředí

 • červenec 2023 – vznik oficiální webové stránky projektu, informativní schůzka se starosty, výběr měřících lokalit

 • srpen 2023 – zahájení 40denního srovnávacího měření

 • září 2023 – instalace a oživení senzorických jednotek

 • říjen 2023 – zahájení měření

 • prosinec/leden 2024 – srovnávací měření, kalibrace

 • 31.března 2024 – oficiální ukončení měření

 • duben 2024 – závěrečná tisková konference, seznámení veřejnosti s výsledky měření

 • 30.4.2024 – odevzdání závěrečné zprávy, oficiální ukončení projektu

.

Řešitel projektu:

ENVItech Bohemia s. r. o.

Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655.
e-mail: svacinka@envitech.eu


Nositel projektu: 
Obec Zbečno

Ing. Jiří Těhan, MBA, LL.M., starosta obce Zbečno, tel.: + 420 313 554 869, e-mail: starosta@obeczbecno.cz, 270 24 Zbečno č.p. 7

 • Facebook

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.   |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org  |  bf.sfzp.cz

bottom of page