top of page

Senzorický monitoring vlivu lokálních topenišť
na kvalitu ovzduší ve městě Velvary

Ledec_ns.jpg
Cíle projektu

Město Velvary má velký podíl rodinných domů na celkové zastavěné ploše. Ve městě nejsou panelová sídliště, pouze několik bytových domů s plynovým vytápěním. Lokální vytápění tuhými palivy je tudíž primárním zdrojem znečištění. Sekundárním zdrojem znečištění je průmyslová výroba a dopravní síť. Cílem projektu je zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí PM10,PM2.5 a PM1 vytvořením sítě senzorických prachoměrných jednotek, které budou kontinuálně monitorovat úroveň znečistění v jednotlivých městských částech. Projekt počítá s instalací 7 prachoměrných senzorických jednotek, jedné referenční certifikované prachoměrné stanice a jedné meteorologické senzorické jednotky.

 

Motivace

 

Město Velvary malé město postavené především na rodinných domech. Jak je výše napsáno, hlavním zdrojem vytápění jsou tuhá paliva a je v zájmu všech občanů, aby měli přehled o stavu životního prostředí na svém území. Vhodně rozmístěné senzorické jednotky vytvoří monitorovací síť, která potřebná data poskytne. Získaná data z měření budou mít primárně informativní, osvětový charakter, budou doplněna vysvětlením, co případné zvýšení koncentrací aerosolových částic způsobuje, jak tomu předcházet a jaká nápravná opatření mohou lidé realizovat (např. výměna kotlů atd.).

 

 

Popis projektu

 

Ve městě Velvary bylo vytipováno 8 lokalit pro monitoring a následnou analýzu vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší. Měřenými látkami budou aerosolové částice frakcí PM10, PM2.5 a PM1. Referenční certifikovaná prachoměrná jednotka bude instalována v centru města, 5 senzorických prachoměrných jednotek bude umístěno v oblastech s předpokládaným významným vlivem lokálních topenišť, 2 jednotky budou v pozaďových lokalitách.

  • Prachoměrná jednotka 01 bude umístěna v místní části Velká Bučina

  • Prachoměrná jednotka 02 bude umístěna v místní části Ješín

  • Prachoměrná jednotka 03 bude umístěna v blízkosti areálu Metal Trade Comax, která je významným výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi.

  • Prachoměrná jednotka 04 bude umístěna v centru města na náměstí

  • Prachoměrná jednotka 05 bude umístěna na okraji západní části města

  • Prachoměrná jednotka 06 bude umístěna v jižní části města u 4 bytových domů

  • Prachoměrná jednotka 07 bude umístěna v místě s největší koncentrací rodinných domů

 

Před samotnou dodávkou a instalací je zapotřebí, aby bylo provedenou tzv. srovnávací měření s referenčními přístroji dle normy EN16450. Toto srovnávací měření bude probíhat v září nebo říjnu 2023. Důvodem je, aby měření mohlo být zahájeno nejpozději 1. 11. 2023. Vzhledem k vyhodnocování projektu do 30. 4. 2024 bude měření probíhat po dobu 5 – 6 měsíců v zimní části roku. Měření bude kontinuální, každá senzorická jednotka bude v 10minutových intervalech odesílat informace o koncentracích aerosolových částic (v μg/m3). Data budou online zobrazována veřejnosti na příslušné webové aplikaci, denně kontrolována a validována. Při nápadných odchylkách některého senzoru vůči ostatním nebo vůči autorizovanou společností přistavené referenční jednotce bude provedena rekalibrace či výměna jednotky. Kompletní souměření bude provedeno cca v polovině měřícího období. Výsledek srovnávacího měření bude zveřejněn na projektových webových stránkách. Po ukončení sledovaného období bude vypracována datová analýza a vyhodnocena naměřená data. Datový analytik se speciálním zaměřením na problematiku ochrany ovzduší sepíše závěrečnou zprávu. Ta bude obsahovat popis měřících zařízení, popis měřící sítě, popis způsobu nakládání s daty, popis korekčních zásahů, výsledky souměření i informace o nestandardních operacích realizovaných v průběhu projektu (servis, výměny, aj.).

 

Měřící technika

 

Pro monitoring budou použity optické senzory vhodné pro použití ve venkovním prostředí se zárukou životnosti 12 měsíců. Měřící jednotky budou instalovány na místech s možností připojení na 230 V. Pro měření aerosolových částic PM10, PM2.5 a PM1 budou využity takové senzory, jejichž koncentrační rozsah bude nejméně 0 – 500 µg/m3 a nejistota měření nebude přesahovat 35%. K měření meteorologických veličin budou využity jednotky schopné detekovat teploty -20 °C až +50 °C, budou měřit relativní vlhkost, atmosférický tlak v rozmezí 950 hPa až 1050 hPa, směr větru s rozlišením menším než 45% a sílu větru s rozlišením maximálně 1 m/s. Prachoměrné měřící senzorické jednotky budou instalovány ve výšce 2 – 4 m nad zemí, v bezpečné zóně, kde nehrozí jejich poškození lidmi či jinými vlivy, mimo přímý dosah emisních zdrojů, ale zároveň v lokalitách, kde lze očekávat zvýšené imisní koncentrace vlivem lokálních topenišť. Jedno či dvě čidla budou umístěna v požadových lokalitách, kde bude vliv lokálního vytápění minimální.

 

Harmonogram projektu

 

Realizace projektu je plánována na 13 měsíců (v případě, že bude projekt schválený do 31. 3. 2023).

 

Termín zahájení projektu: 1. 4. 2023

Termín ukončení projektu: 30. 4. 2024

 

Výsledky projektu

 

Na základě detailního vyhodnocení naměřených dat bude zpracována která bude zahrnovat okomentované výsledky měření, včetně identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v dané lokalitě se zaměřením na lokální topeniště. Po celou dobu trvání projektu bude kladen důraz na dostatečnou komunikaci projektu s veřejností.

Veškeré výsledky projektu pak budou představeny na tiskových konferencích a v tiskových zprávách na závěr projektu, na webu, Facebooku vzniklých přímo pro daný projekt.

DSC_1083 Panorama_zmenšená.JPG
colsys.jpg

Partner projektu:
Colsys s.r.o. 
Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

Jiří Kabele, obchodní manažer divize Varovné a informační systémy

tel.: +420 778 536 483, e-mail: jiri.kabele@colsys.cz

 

 

Partner projektu:

ENVItech Bohemia s. r. o.

Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655.
e-mail: svacinka@envitech.eu

  • Facebook

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.   |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org  |  bf.sfzp.cz

bottom of page