top of page

Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách Kraje Vysočina zaměřené na vliv lokálních topenišť

Ledec_ns.jpg
Cíl projektu


Lokální topeniště jsou dlouhodobě hlavním zdrojem znečištění ovzduší nejen v Kraji Vysočina, což v poslední době ještě umocňuje vliv energetické krize. V Kraji Vysočina probíhalo dlouhodobé měření kvality ovzduší v rámci projektů ISKOV I., ISKOV II. a Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (dále jen PAUPZKO), v rámci výzvy Tromso, po dobu delší než 10 let. Tento projekt navazuje na výše zmíněná měření a má za cíl je doplnit a upřesnit, a to především detailním střednědobým měřením polycyklických aromatických uhlovodíků a aerosolových částic (desetiměsíční měření). Pro výběr lokalit i následné vyhodnocení je brán v potaz také počet vyměněných kotlů v rámci tzv. kotlíkových dotací.

Hlavním cílem předkládaného projektu je proměření vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší v obcích, které byly z dlouhodobých měření vybrány jako nejproblematičtější a jejich srovnání s pozaďovými oblastmi v rámci Kraje Vysočina. Měření proběhne na vybraných
5 lokalitách v Kraji Vysočina, kde bude probíhat desetiměsíční „online“ měření koncentrací aerosolových částic frakcí PM10 a PM2.5 a pravidelné odběry aerosolových částic pro následné laboratorní stanovení koncentrací PAU definovaných evropskou legislativou v čele s benzo(a)pyrenem, a to také po dobu 10 měsíců – od 1.6.2023 do 31.3. 2024 (pokud to časově umožní vyhodnocení projektové žádosti).

 

Vybrané lokality

1. Obec Ledeč nad Sázavou – údolní poloha, plynofikace, střední dopravní zátěž, počet stálých obyvatel cca 5100, počet vyměněných kotlů 145

2. Obec Otín – dobře provětrávaná lokalita, bez plynofikace, malá dopravní zátěž, počet stálých obyvatel cca 90, počet vyměněných
kotlů 2

3. Obec Žirovnice – dobře provětrávaná lokalita, plynofikace, střední dopravní zátěž, počet stálých obyvatel cca 2900, počet vyměněných kotlů 51

4. Obec Jaroměřice nad Rokytnou – dobře provětrávaná lokalita, plynofikace, významný vliv dopravy, počet stálých obyvatel cca 4100, počet vyměněných kotlů 66

5. Obec Fryšava pod Žákovou horou – spíše údolní poloha, bez plynofikace, minimální vliv dopravy, počet stálých obyvatel cca 320, počet vyměněných kotlů 17

Motivace​

Motivací projektu je navázat na již provedená měření, povětšinou krátkodobá, pokročilým měřením střednědobého charakteru. Měření bude provedeno v obcích, kde byly v minulosti zjištěny výsledky, které si zaslouží detailnější analýzu (především v rámci projektu PAUPZKO financovaného z Norských fondů v rámci výzvy Tromso). Kraj Vysočina také projevil velký zájem o vyhodnocení účinnosti kotlíkových dotací, které bude vhodně doplněno k analýze vlivu lokálních topenišť.

 

 

Popis projektu

Znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) a aerosolovými částicemi je v poslední době vysoce aktuální a sledované téma. Zvýšené koncentrace většiny PAU jsou brány jako indikátor zvýšeného podílu lokálních zdrojů vytápění na emisní zdrojové skladbě.

 

Projekt je zaměřen na střednědobé proměření koncentrací PAU definovaných evropskou legislativou v čele s benzo(a)pyrenem (dále pak benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, benzo(ghi)perylen, anthracen, fenanthren, fluoranthen, chrysen, pyren) a aerosolových částic frakcí PM10 a PM2.5. Měření bude probíhat na 5 lokalitách Kraje Vysočina.

 

Sledované lokality jsou vybrány na základě různé typologie sídel dle metodiky zpracované v projektu č. TA02021267. Jsou vybrány lokality s různou skladbou paliv pro lokální vytápění, dobře i hůře provětrávané obce a lokality s různým ovlivněním dopravou. Při výběru lokalit se vycházelo především z výsledků zimní kampaně projektu PAUPZKO, přičemž byly vytipovány obce s nejvyššími naměřenými hodnotami (4 lokality) a 1 obec pozaďová. Bylo akcentováno také rovnoměrné rozložení lokalit na území kraje a podíl vyměněných kotlů v rámci kotlíkových dotací.

V každé lokalitě bude odebráno 40 vzorků PAU pro následnou analýzu. Od června do září budou vzorky odebírány každý 12. den. Od října do března budou vzorky odebírány každý 6. den. Odběrové dny PAU se budou shodovat s odběrovým kalendářem ČHMÚ, aby bylo možné naměřené koncentrace porovnat i s daty dalších měřících institucí (především ČHMÚ). Dohromady tak bude odebráno a zanalyzováno 200 vzorků PAU.

V každé lokalitě bude probíhat kontinuální desetiměsíční monitoring (1.6.2023 – 31.3.2024) koncentrací aerosolových částic frakcí PM10 a PM2.5 pomocí ekvivalentních analyzátorů, které jsou v souladu s požadavky ISKO pro používání na území ČR.

.

ZUOVA-L01-A.png

Nositel projektu:
Zdravotní ústav se sidlem v Ostravě
Ing. Karla NENIČKOVÁ, projektová manažerka, tel.: +420 733 321 820,
e-mail: karla.nenickova@zuova.cz
 

Partner projektu:
ENVItech Bohemia s. r. o.

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655.
e-mail: svacinka@envitech.eu

  • Facebook

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.   |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org  |  bf.sfzp.cz

bottom of page