top of page
Ledec_ns.jpg
Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách Kraje Vysočina zaměřené na vliv lokálních topenišť
ABOUT Vysočina
VeselyKopec.jpg

O projektu

O projektu

Střední tok Berounky se v centrální části CHKO Křivoklátsko vyznačuje meandrovitým rázem toku s říčním korytem zanořeným místy až 200 metrů pod strmě stoupajícími svahy okolních kopců. Podobný ráz má též údolí Rakovnického potoka, levostranného přítoku Berounky se soutokem v obci Roztoky. Kotlinový ráz obou údolí v této lokalitě ve velké části roku, především při bezvětří a při inverzním zvrstvení atmosféry, negativně ovlivňuje rozptylové podmínky v obcích.

Vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích je zde stále primárním zdrojem tepla. Znečištění z lokálních topenišť mnohdy způsobuje, že koncentrace aerosolových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici.

Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí a porovnat koncentrace daných látek v údolních obcích oproti obcím ležícími nad těmito údolími. Celkem bude v katastrálních území šesti obcí nainstalováno 12 prachoměrných optických senzorických jednotek a 2 meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu tak, aby byla logicky pokryta většina vymezeného území dotčených obcí.

Lokální topeniště jsou dlouhodobě hlavním zdrojem znečištění ovzduší nejen v Kraji Vysočina, což v poslední době ještě umocňuje vliv energetické krize.

 

V Kraji Vysočina probíhalo dlouhodobé měření kvality ovzduší v rámci projektů ISKOV I., ISKOV II. a Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (dále jen PAUPZKO), v rámci výzvy Tromso, po dobu delší než 10 let.

 

Tento projekt navazuje na výše zmíněná měření a má za cíl je doplnit a upřesnit, a to především detailním střednědobým měřením polycyklických aromatických uhlovodíků a aerosolových částic (desetiměsíční měření). Pro výběr lokalit i následné vyhodnocení je brán v potaz také počet vyměněných kotlů v rámci tzv. kotlíkových dotací.

Hlavním cílem předkládaného projektu je proměření vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší v obcích, které byly z dlouhodobých měření vybrány jako nejproblematičtější a jejich srovnání s pozaďovými oblastmi v rámci Kraje Vysočina.

WELCOME

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

ZUOVA-L01-A.png

Nositel projektu:
Zdravotní ústav se sidlem v Ostravě
Ing. Karla NENIČKOVÁ, projektová manažerka, tel.: +420 733 321 820,
e-mail: karla.nenickova@zuova.cz
 

Partner projektu:
ENVItech Bohemia s. r. o.

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655.
e-mail: svacinka@envitech.eu

  • Facebook

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.   |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org  |  bf.sfzp.cz

bottom of page