top of page

Kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje

Měření
místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje

zlinskykraj.jpg

Nositelem obou uvedených projektů je Zlínský kraj. Pro realizaci projektu bylo vybráno partnerské sdružení Společnost ENVItech - CDV pro provedení zakázky „Měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje a kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje“ (dále jen Společnost ENVItech – CDV).

  • Projekt 1:  Kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje
     

Hlavním cílem projektu je proměření vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší v obcích do velikosti cca 2000 obyvatel a s odlišným charakterem vytápění a provětrávání. Měření proběhne na vybraných 5 lokalitách ve Zlínském kraji.
Cílem publicity tohoto projektu je pak zvýšit povědomí jak odborné, tak i široké veřejnosti o problematice znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem ve Zlínském kraji, na němž se vysokou měrou podílí samy domácnosti a o možnostech řešení této situace.


Průřezovým cílem je podpořit a rozvíjet zájem a angažovanost obyvatel v oblasti ochrany ovzduší a environmentálně odpovědného jednání a přístupu.

Společnost ENVItech - CDV představuje projekt zaměřený na zajištění kontinuálního monitoringu kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje. Projekt zahrnuje rozsáhlé práce, včetně odběrů vzorků, analýz, vyhodnocení a následného začlenění do závěrečné zprávy. Součástí projektu je také vytvoření těchto webových stránek a realizace informačních kampaní pro informování obyvatel o jeho průběhu.
 

Monitoring a informační kampaně


Projekt bude probíhá na 5 vybraných lokalitách imisního monitoringu v Zlínském kraji: Salaš, Kunovice, Vyškovec, Prlov a Růžďka. Na každé z těchto lokalit probíhá kontinuální měření imisí pevných částic (PM 10 a PM 2.5 ) a odběr a analýza 40 vzorků polyaromatických uhlovodíků (BaP). Naměřená data budou průběžně zveřejňována na webových stránkách projektu. Součástí projektu jsou i informační kampaně, které zahrnují organizaci odborných seminářů, jež budou sloužit k zvýšení povědomí veřejnosti. O konání těchto akcí se dozvíte v záložce Novinky.
 

Interval a délka měření


Kontinuální měření pevných částic PM10 a PM2.5 a meteorologických prvků probíhá nepřetržitě od poloviny července do konce března 2024. Odběr vzorků benzo(a)pyrenu (BaP) probíhá v závislosti na sezóně: během netopné a přechodné
sezóny budou vzorky odebírány každý 12. den, zatímco během topné sezóny každý 6. den. Odběrové dny jsou synchronizovány s odběrovým kalendářem ČHMÚ.

  • Projekt 2: Měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje
     

Hlavním cílem projektu je ověření závěrů PZKO zóny Střední Morava CZ07 2020+ na základě detailního proměření koncentrací PAU definovaných evropskou legislativou v čele s benzo(a)pyrenem a aerosolových částic frakcí PM10 a PM2.5 na vybraných 12 lokalitách Zlínského kraje. Na základě toho vznikne mnohem detailnější a přesnější obraz o charakteru znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a aerosolovými částicemi v dotčeném území.


Cílem publicity tohoto projektu je pak zvýšit povědomí jak odborné tak i široké veřejnosti o problematice znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem ve Zlínském kraji, na němž se vysokou měrou podílí samy domácnosti a o možnostech řešení této situace.


Průřezovým cílem je podpořit a rozvíjet zájem a angažovanost obyvatel v oblasti ochrany ovzduší a environmentálně odpovědného jednání a přístupu.


Společnost ENVItech - CDV má za cíl realizovat projekt zaměřený na měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje. Tento projekt zahrnuje kontinuální monitorování kvality ovzduší v
malých obcích v dané oblasti. Společnost provede měření, odběry, analýzy a vyhodnocení imisních parametrů, následně tyto údaje začlení do závěrečné zprávy a uskuteční informační kampaně, aby se zvýšila veřejná povědomost o kvalitě ovzduší a znečištění.

V rámci projektu budou prováděna měření na 12 vybraných lokalitách imisního monitoringu ve Zlínském kraji. Jedná se o tyto lokality: Koryčany, Kroměříž, Uherský Ostroh, Bystřice pod Hostýnem, Fryšták, Dobrkovice, Strání, Hošťálková, Vizovice, Brumov-Bylnice, Francova Lhota, Velké Karlovice.


Monitorování bude probíhat ve dvou etapách: nejdříve na 6 lokalitách v jedné oblasti, po 14 dnech se monitorování přesune na zbývajících 6 lokalit. Každá z těchto lokalit bude podrobena 3 sériím 14denních měření částic PM 10 a PM 2.5 a také bude probíhat odběr a analýza vzorků polyaromatických uhlovodíků (BaP). Kampaně budou rozděleny do topné sezóny, přechodné sezóny a netopné sezóny. První kampaň bude zahájena v srpnu 2023, druhá pravděpodobně v říjnu a třetí proběhne v lednu/únoru 2024. Všechna naměřená data budou průběžně zveřejňována na těchto webových stránkách. Na těchto webových stránkách v sekci Novinky budou též zveřejňovány termíny konání informačních kampaní (odborné semináře). Na závěr projektu bude připravena závěrečná zpráva, shrnující výsledky a zjištění z měření, která budou cenným zdrojem informací pro zlepšení kvality ovzduší a ochranu životního prostředí ve Zlínském kraji.

logo-cdv.png

Nositel projektu: 
Ing. Jana Káčerová,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
tel.: +420 577 043 350, e-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Řešitelé projektu:

ENVItech Bohemia s. r. o., Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655, 
e-mail: svacinka@envitech.eu

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.,
editel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., tel.: + 420 774 564 537, e-mail: roman.licbinsky@cdv.cz

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.  |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org   |   bf.sfzp.cz

bottom of page