top of page
zlinskykraj.jpg

Kontinuální monitoring kvality ovzduší

v malých obcích na území Zlínského kraje

Měření místního znečištění ovzduší 

způsobeného lokálními topeništi v obcích
na území Zlínského kraje
Arrow Down
ABOUT Zlin
zlinskykraj3MG_edited.jpg

O projektu

O projektech

Střední tok Berounky se v centrální části CHKO Křivoklátsko vyznačuje meandrovitým rázem toku s říčním korytem zanořeným místy až 200 metrů pod strmě stoupajícími svahy okolních kopců. Podobný ráz má též údolí Rakovnického potoka, levostranného přítoku Berounky se soutokem v obci Roztoky. Kotlinový ráz obou údolí v této lokalitě ve velké části roku, především při bezvětří a při inverzním zvrstvení atmosféry, negativně ovlivňuje rozptylové podmínky v obcích.

Vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích je zde stále primárním zdrojem tepla. Znečištění z lokálních topenišť mnohdy způsobuje, že koncentrace aerosolových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici.

Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí a porovnat koncentrace daných látek v údolních obcích oproti obcím ležícími nad těmito údolími. Celkem bude v katastrálních území šesti obcí nainstalováno 12 prachoměrných optických senzorických jednotek a 2 meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu tak, aby byla logicky pokryta většina vymezeného území dotčených obcí.

1) Kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území
Zlínského kraje


Hlavním cílem projektu je proměření vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší v obcích do velikosti cca 2000 obyvatel a s odlišným charakterem vytápění a
provětrávání. Měření proběhne na vybraných 5 lokalitách ve Zlínském kraji.

Cílem publicity tohoto projektu je pak zvýšit povědomí jak odborné, tak i široké
veřejnosti o problematice znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem ve Zlínském kraji, na
 němž se vysokou měrou podílí samy domácnosti a o možnostech řešení této situace.

2) Měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi
v obcích na území Zlínského kraje


Hlavním cílem projektu je ověření věrů PZKO zóny Střední Morava CZ07 2020+
na základě detailního proměření koncentrací PAU definovaných evropskou
legislativou v čele s benzo(a)pyrenem a aerosolových částic frakcí PM10 a PM2.5 na vybraných 12 lokalitách Zlínského kraje. Na základě toho vznikne mnohem
detailnější a přesnější obraz o charakteru znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem,
dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a aerosolovými částicemi v
dotčeném území.
Cílem publicity tohoto projektu je pak zvýšit povědomí jak odborné tak i široké
veřejnosti o problematice znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem ve Zlínském kraji, na němž se vysokou měrou podílí samy domácnosti a o možnostech řešení této situace.


Průřezovým cílem projektů je podpořit a rozvíjet zájem a angažovanost obyvatel
v oblasti ochrany ovzduší a environmentálně odpovědného jednání a přístupu.

Zapojené obce

1) Projekt: Kontinuální monitoring kvality ovzduší
v malých obcích na území Zlínského kraje

Zapojené obce

2) Projekt: Měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje

logo-cdv.png

Nositel projektu: 
Ing. Jana Káčerová,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
tel.: +420 577 043 350, e-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Řešitelé projektu:

ENVItech Bohemia s. r. o., Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655, 
e-mail: svacinka@envitech.eu

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.,
editel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., tel.: + 420 774 564 537, e-mail: roman.licbinsky@cdv.cz

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.  |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org   |   bf.sfzp.cz

bottom of page